Vandkvalitet - og krav til drikkevandet

Levering af vand

Vi indvinder 1 mio. m3. vand om året - ca. 41% på Snubbekors Værket. Du kan se de sidste vandanalyser i vores analyseprogram.

Vi køber 1,4 mio. m3 vand - ca. 59% hos HOFOR. De kontrollerer vandet på deres respektive vandværker. Ønsker du nærmere oplysninger om analyseværdier for vandet fra HOFOR, kan du gå ind på hjemmesiden www.hofor.dk eller rette telefonisk henvendelse til HOFOR på tlf. 33 95 33 95

Da vandforsyningen således modtager vand fra flere forskellige vandværker, kan de enkelte vandparametre variere afhængigt af, hvilket vandværk, der i et givent øjeblik, leverer vand til et bestemt område. Vi kan ikke forudsige hvordan vandet fordeles, men det er vigtigt at bemærke, at uanset hvor vandet leveres fra, overholder det altid de gældende krav til kvaliteten.

Kravene til drikkevandet

Vi kvalitetssikrer alt det vand, vi distribuerer til forbrugerne ved hyppige analyser og kontroller.

De grundlæggende krav vi i Danmark stiller til drikkevandet, kan sammenfattes i 3 krav: Det skal være klart, friskt og rent.

Vandet skal være klart. Det krav blev opfyldt på vandværkerne, da grundvandet blev iltet og filtreret.

Vandet skal være friskt. Det forbinder vi med, at det skal være koldt, ca. 10-15 ºC. Vandet har en temperatur på 8-9 ºC, når det hentes op af undergrunden. Temperaturen stiger, mens vandet behandles på vandværket. På vejen ud til forbrugeren løber det gennem ledningsnettet, der er gravet ca. 120 cm ned i jorden. Det er med til at sikre, at temperaturen ikke stiger yderligere.

At vandet skal være rent har i mange år været en selvfølgelighed og det er det også i dag. Når vandet når vores vandhane, kan vi være trygge ved at drikke vandet, da der løbende holdes øje med drikkevandets kvalitet.

Vandforsyningen har indtil videre kun set små spor af miljøfremmede stoffer i grundvandet og i meget lave koncentrationer. Generelt viser kvalitetskontrollen, at vores drikkevand har en god kvalitet.

Lovgivning

Alle vandværker planlægger og udøver en kvalitetskontrol efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 01-06-2016. Kvalitetskontrollen udføres af et godkendt laboratorium.

På Snubbekors Værket udføres der:
  • Boringskontrol (minimum 1 gang hvert 4. år på hver af de 4 boringer)
  • Normal kontrol (minimum 1 gang årligt)
  • Udvidet kontrol (minimum 1 gang årligt)
  • Kontrol med organiske mikroforureninger (minimum 2 gange årligt)

Vi udtager min. 25 vandprøver på ledningsnettet fordelt på hele året.
Bekendtgørelsen angiver også hvilke stoffer, der skal analyseres for i hvilke prøver. Det er hovedsagligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværkerne. Derudover analyseres der for et eventuelt indhold af bakterier og andre parametre, som kan indikere, om vandet er forurenet.
  • Begrænset kontrol (minimum 25 gange årligt)
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer (minimum 1 gang årligt)

Farvet vand

Er jeres drikkevand farvet, kan det skyldes at jeres varmeveksler er blevet utæt.

 

Fjernvarmevandet i varmeveksleren er tilsat farvestof, så man hurtigt kan se, om varmeveksleren er utæt.

 

"Mælkehvidt" vand

Er dit vand mælkehvidt når det hældes op i et glas og bliver det klart efter et kort øjeblik, skyldes det luft i vandet: Det er harmløst og problemet kan klares ved en kraftig gennemskylning af rørsystemet.

Rustrødt vand

Har der været lukket for vandet i kortere eller længere tid forekommer det indimellem at vandet bliver farvet rustrødt. I ældre rør kan rust og belægning løsne sig og blive revet med når der bliver lukket op for vandet igen: Det hjælper normalt med en kraftig gennemskylning af rørsystemet.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00