Orientering fra HTK Vand A/S

HTK Vand A/S er et datterselskab til HTK Forsyning A/S, hvor de nye kommunale selskaber for vand- og kloakforsyning er samlet.

I 2013 leverede vi 2,4 mio. m3 vand. Det fordeles ca. med 77 % til husstande, 17 % til virksomheder og 6 % til institutioner. Ca. 1,5 mio. m3 af drikkevandet blev købt hos Københavns Energi og de resterende ca. 0,9 mio. m3 blev indvundet på Snubbekors Værket.

I Høje-Taastrup Kommune er der 14 større eller mindre vandværker samt flere hundrede ejendomme med egen boring.

Vi driver Taastrup Vandværk og vi leverer også vand til vandværkerne Hedehusene Østre vandværk og I/S Sengeløse Vandværk. Dermed forsyner vi ca. 41.000 af kommunens indbyggere.

Det vand, vi køber hos HOFOR, hentes primært på vandværkerne ved Thorsbro og Lejre. Ønsker du mere information om deres vandværker, henviser vi til HOFOR på telefon 33 95 33 95 eller via www.hofor.dk
 
Fra boring til vandhane
Grundvandets kvalitet er god, men det indeholder jern og mangan og en række naturligt forekomne stoffer fra vandets passage gennem jorden. Derfor sendes det oppumpede grundvand til et vandværk, hvor vandet iltes og filtreres. Herved fjernes eventuelle uhensigtsmæssige stoffer som svovlbrinte og metan. Drikkevandet får herefter det klare udseende og gode smag, som vi kender og gerne vil have.

Taastrup Vandværks ledningsnet er ca. 184 km. langt. Dele af ledningsnettet er op mod 160 år gammel. Det består af materialer, der sikrer, at vandets kvalitet ikke forringes på vejen til forbrugeren. Når vandet gennem stikledningen når stophanen ved forbrugerens parcel, ledes det videre gennem jordledningen, vandmåleren, husets installation og frem til vandhanen.

Vi stiller krav til drikkevandet
De grundlæggende krav vi i Danmark stiller til drikkevandet, kan sammenfattes i 3 krav: Det skal være klart, friskt og rent.

Vandet skal være klart. Det krav blev opfyldt på vandværkerne, da grundvandet blev iltet og filtreret.

Vandet skal være friskt. Det forbinder vi med, at det skal være koldt, ca. 10-15 ºC. Vandet har en temperatur på 8-9 ºC, når det hentes op af undergrunden. Temperaturen stiger, mens vandet behandles på vandværket. På vejen ud til forbrugeren løber det gennem ledningsnettet, der er gravet ca. 120 cm ned i jorden. Det er med til at sikre, at temperaturen ikke stiger yderligere.

At vandet skal være rent har i mange år været en selvfølgelighed og det er det også i dag. Når vandet når vores vandhane, både kan og skal vi være trygge ved at drikke vandet. Og det kan vi være, fordi der løbende holdes øje med drikkevandets kvalitet.

Vandet er hårdt

Fra vandanalyserne ved afgang på Snubbekors vandværk er der nedenstående resultater:
ParameterMålt værdiGrænse værdiBemærkninger
Mangan<0.005 0,02
Hårdhed21 °dHVandet bør ligge mellem 5° og 30° dH

Vandet ved dig er hårdt. Det har betydning for dosering af vaske- og rengøringsmiddel, og det betyder, at der er større tilbøjelighed til at der afsættes kalk i dine rørinstallationer.

Vandforsyningen har indtil videre kun set små spor af miljøfremmede stoffer i grundvandet og i meget lave koncentrationer. Generelt viser kvalitetskontrollen, at vores drikkevand har en god kvalitet.

De seneste analyseresultater er alle tilgængelige under fanen Vandanalyser.

Tilsynsbekendtgørelsen

Alle vandværker planlægger og udøver en kvalitetskontrol efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af  31. oktober 2011. Kvalitetskontrollen udføres af et godkendt laboratorium.


For Snubbekors værket udføres der:
 • Boringskontrol (1 gang hvert 4. år)
 • Normal kontrol (1 gang årligt)
 • Udvidet kontrol (1 gang årligt)
 • Kontrol med organiske mikroforureninger (2 gange årligt)

 

Fra ledningsnettet udføres der:

 • Begrænset kontrol (25 gange årligt)
 • Kontrol med uorganiske sporstoffer (1 gang årligt)


Bekendtgørelsen angiver hvilke stoffer, der skal analyseres for i hvilke prøver. Det er hovedsagligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværkerne. Derudover analyseres der for et eventuelt indhold af bakterier og andre parametre, som kan indikere, om vandet er forurenet.

Drik vand

 • Vand indgår i alle kroppens funktioner.
 • Vand holder huden sund. Huden består af 50-60% vand. Vand er derfor et vigtig plejemiddel til at mindske risikoen for tør hud og rynker.
 • Du kan få hovedpine, nedsat koncentrationsevne og svimmelhed, hvis du mangler væske.
 • 1 liter drikkevand koster 6 øre (med afledningsafgift og spildevandsbehandling)


Et par gode råd om dit drikkevand

 • Vær opmærksom på, at vandets kvalitet kan være dårligere, når vandet har stået stille i rørene natten over. Brug derfor de første par minutters vand fra vandhanen til vask, skylning eller lignende og drik først vandet, når det er blevet koldt.
 • Undgå vandspild – lad ikke blot vandet løbe uden at bruge vandet.
 • Hav altid frisk vand i køleskabet. Det er den lave temperatur, som giver fornemmelsen af frisk vand. Fyld evt. dagligt en kande med vand og stil den i køleskabet. Så har du altid frisk vand til at drikke, uden at skulle lade vandhanen løbe og vente på koldt vand.

Vandet udvindes på vandværker, hvor mange aktiviteter fra industri, landbrug og private boligområder kan true grundvandet. Det er vigtigt, at vi alle er med til at værne om grundvandet, så vi også i fremtiden kan indvinde rent grundvand.

Vi opfordrer dig til at

 • Undgå at bruge pesticider (sprøjtemidler)
 • Undgå at spilde olie, kemikalier m.m. på jorden
 • Spare på vandet


Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 20 51 20, hvis du ønsker mere information.

Med venlig hilsen

HTK Vand A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00