Målerskift

For at sikre, at forbrugerne kan stole på, at deres vandmåler viser korrekt, skal der udføres løbende stikprøvekontrol og udskiftning af vandmåleren.

Vi har opdelt vandmålere i mindre partier for at lette vores kontrol med at vandmålerne viser korrekt.

Vi kontrollerer løbende partierne efter vores kontrolsystem med et parti ad gangen.

Udskiftningen

Når vi skriver til dig, at din vandmåler skal skiftes skyldes det:
  • At den er udtaget til stikprøvekontrol eller
  • At vi skifter hele partiet som din vandmåler tilhører, fordi der har været for stor unøjagtighed ved stikprøvekontrollen.

 

Ved udskiftning af vandmålere skal ejendommens ejer være opmærksom på:

  • At ventilen før og evt. efter måleren kan lukke. Hvis ventilen ikke kan lukke, så skal I sørge for at ventilen udskiftes af en autoriseret VVS installatør.
  • Er det nødvendigt, at vandforsyningen i den forbindelse lukker for stophanen ude i vejen, skal I ringe og aftale tidspunktet i god tid.
  • At der er fri plads foran og omkring vandmåleren, så der kan bruges værktøj, når måleren skiftes
  • At der er en voksen til stede, som også kan anvise placering af vandmåleren.

For nogle rækkehusbebyggelser kan det være andelsboligforeningen, der har vedligeholdelsen af installationen. Er afspærringsventilerne defekte i disse bebyggelser, skal I hurtigst muligt kontakte en repræsentant for foreningen.

I forbindelse med målerskiftet har I ret til at lade jer repræsentere eller bistå af andre i henhold til forvaltningslovens § 8.

Plads omkring måleren

Det er i det hele taget vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er ikke vor montørs opgave at flytte møbler og tømme hylder i skabe for at komme til vandmåleren.

Det er ejerens ansvar at sørge for, at der er plads, når måleren skal skiftes.

Kontrolsystemet

HTK Vand A/S har etableret kontrolsystem efter kravene i Bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006.

Bekendtgørelserne kan søges frem på www.retsinformation.dk

Stikprøvekontrollen

Når målerpartiet har siddet i 6 år, udtages en tilfældig stikprøve på 10 % i det parti af vandmålere vi skal kontrollere. Disse vandmålere sendes til et godkendt laboratorium, der tester hvor nøjagtig målerne er.

Nedenstående er et eksempel på et parti, der omfatter 500 vandmålere. Til stikprøvekontrollen skal der udvælges 50 målere tilfældigt.

Hvis maksimalt 5 af disse vandmålerne har en usikkerhed på max 2 % (verifikationsgrænse), kan vandmålerne i partiet være opsat 6 år mere. Herefter skal der udføres en ny stikprøvekontrol.

Hvis maksimalt 5 af disse vandmålerne har en usikkerhed på max 4 % (driftskontrolgrænse), kan vandmålerne i partiet være opsat 3 år mere. Herefter skiftes hele partiet.

Hvis flere end 5 af disse vandmålere overskrider driftskontrolgrænsen på 4 %, skiftes alle vandmålerne i partiet indenfor 1 år.

Skift af hele partiet

Hvis grænserne i stikprøvekontrollen ikke overholdes, skifter vi alle målerne i partiet.

Ydelser for de private vandværker

HTK Forsyning A/S har indgået aftale med flere af de private vandværker om kontrol og udskiftning af vandmålere, og dette arbejde udføres mod betaling for de private vandværker. Vi afregner til bestyrelsen i vandværket

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00