Kloakering i det åbne land via tryksystem

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen vedrørende udvidelse af det kloakerede opland, som blev godkendt af byrådet den 30. august 2011.

Spildevandsrensning i det åbne land skal medvirke til at forbedre kvaliteten i vandmiljøet, som generelt set ikke er god nok. De fastlagte målsætninger i Regionplan 2005 til vandløb og søer er ikke opfyldt og spildevandsudledninger i det åbne land er i mange tilfælde en medvirkende årsag til dette. Derfor udlagde regionplan 2005 områder med krav til rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land.

Dertil kommer, at Danmark er forpligtet af Miljømålsloven til at iværksætte foranstaltninger, som skal sikre, at der generelt opnås en god økologisk tilstand i alle overfladevandsområder senest i 2015. 

Kloakering af din ejendom

Kloakeringen af din ejendom vil foregå ved at HTK Kloak A/S etablerer en pumpebrønd (ø 600 mm. PE-brønd) på ejendommen. Derfra føres spildevandet via stikledningen til hovedkloakledningen.

Hoved- og stikledninger samt eventuel pumpestation vil blive placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende brønde og ledninger på ejendommen, samt i forhold til det nye anlæg.

Selve placeringen af pumpebrønden aftales direkte med grundejeren.

Etablering af pumpebrønd og stik

HTK Kloak A/S etablerer og betaler de første 5 meter af stikledningen fra skel til pumpestationen.

Såfremt pumpebrønden ønskes etableret længere væk end 5 meter fra skel, skal de yderligere antal meter betales af grundejeren (150 kr./m ekskl. moms).

Der skal være vejadgang til pumpestationen således at HTK Kloak A/S’s servicevogn med kran kan komme helt hen til pumpestationen.

Stikledningen fra skel til pumpestation samt fra pumpestation til huset tilhører lodsejeren.

Pumpestationen tilsluttes ejendommens el-installation ved måler og gruppetavler uden udgift for grundejeren. Beliggenhed af pumpestation, el-kabel samt eventuelle hovedledninger på privat grund sikres med tinglyst deklaration.

Du vil modtage en meddelelse fra HTK Kloak A/S om, hvornår din pumpebrønd er klar.

OBS. Selve pumpen bliver først sat i pumpebrønden når den interne tilslutning er etableret.

Tilslutning til pumpebrønd

Du skal du selv sørge for tilslutningen fra pumpestationen til den eksisterende kloakering på din grund.

Arbejdet skal foretages af en autoriseret kloakmester. Arbejdet kan også omfatte f.eks. fjernelse af septiktank eller omlægning af de eksisterende kloakledninger.

Arbejdet sker på din foranledning og for din regning. Din frist for tilslutning til pumpebrønden fra din ejendom, er 3 måneder fra selve pumpebrønden er etableret.

En autoriseret kloakmester udarbejder et kloakprojekt, som du fremsender til godkendelse hos Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Milcøcenter, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Efter projektet er godkendt, kan tilslutningen og de eventuelle omlægninger, som skal foretages på din grund, etableres.

Når arbejdet er færdigt, meddeler Kloakmesteren HTK Kloak A/S, (senest 2 dage før tilslutningen bliver etableret), at der kan etableres pumpe. Rettede tegninger og færdigmelding, skal også sendes til Teknik- og Miljøcenteret.

OBS. Overfladevand samt tagvand fra ejendommen må ikke tilsluttes det nye spildevandssystem. Vandet skal nedsives på egen grund.

De ejendomme som er med i tømnings-ordningen for bundfældningstanke og septiktanke skal være opmærksom på, at tankene tømmes i foråret. Denne tømning kan i forbindelse med tilslutning til kloak (pumpebrønd) ændres til en sluttømning. Meddelelse skal ske til ISS Kloak- & Industriservice A/S, Rydagervej 27, 2620 Albertslund 43 64 69 39.

Når ejendommen er tilsluttet kloakken vil der blive rettet i ejendommens BBR oplysninger, og dato for tilslutning vil blive oplyst ejendomsbeskatningen i kommunen.

Økonomi

Tilslutningsbidrag betales efter gældende takst. Tilslutningsbidraget beregnes og forfalder til betaling, når tilslutning er mulig. Standardtilslutningsbidraget for en boligejendom for 2012 udgør 58.472,50 kr., da der alene skal tilsluttes spildevand udgør tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget, hvilket svarer til 35.083,50 kr. inkl. moms for en boligejendom. For erhvervsejendomme opgøres bidraget efter særlige regler i henhold til betalingsvedtægten.

Vandafledningsafgift betales efter gældende takst, som for 2012 udgør 18,82 kr. ekskl. moms pr. m3. For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget tilsvarende efter målt eller skønnet vandforbrug.

Alt vandforbrug skal, uanset om levering finder sted fra offentlige vandværk, privat fællesvandværk eller eget vandindvindingsanlæg, ske gennem målere.

For boligenheder, hvor der ikke er opsat vandmålere, fastsættes et normalforbrug på 170 m3 pr. år.

Strømforbruget til pumpestationen betales af HTK Kloak A/S efter nærmere aftale, som f.eks. en refusion i ejendommens vandafledningsafgift, for dem hvor HTK Kloak A/S spildevandspumper er tilsluttet ejerens el-installation (tryksatte systemer). Refusionen for 2012 er 1,26 kr. pr. m³ ekskl. moms. Denne pris reguleres årligt efter elprisen.


Udgift til udfærdigelse af deklaration samt til tinglysning afholdes af HTK Kloak A/S.

Hent Acrobat Reader

På denne side er der links til PDF filer.

For at læse disse filer skal du bruge Adobe Reader. Programmet er gratis og kan downloades hos Adobe.

Hent Adobe Reader

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00